TÀI LIỆU KỸ THUẬT TÍCH HỢP API HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ MẮT BÃO

1. Phát hành hóa đơn

Action:  “base_url_api/api/v2/invoice/importAndPublishInv”.

Method: POST

Params Input:

{“ApiUserName”:”username_api”, “ApiPassword”:”password_api”, “ApiInvPattern”:”InvPattern”, “ApiInvSerial”:”InvSerial”, “fkey”:”fkey”, “MaKH”:”MaKH”, “Buyer”:”Buyer”, “CusName”:”CusName”, “CusEmail”:”CusEmail”, “CusAddress”:”CusAddress”, “CusPhone”:”CusPhone”, “CusTaxCode”:”CusTaxCode”, “PaymentMethod”:”PaymentMethod”, “ArisingDate”:”ArisingDate”, “Total”:”Total”, “VATAmount”:”VATAmount”, “Amount”:”Amount”, “AmountInWords”:”AmountInWords”, “Products”:[{“code”:”code”, “ProdName”:”ProdName”, “ProdUnit”:”ProdUnit”, “ProdQuantity”:”ProdQuantity”, “ProdPrice”:”ProdPrice”, “VATRate”:”VATRate”, “VATAmount”:”VATAmount”, “Total”:”Total”, “Amount”:”Amount”}]}

 

Mô tả:

 1. Thông tin chung:

  ApiUserName: username login api (string) (bắt buộc)

  ApiPassword: password login api (string) (bắt buộc)

  ApiInvPattern: Mẫu số của hóa đơn (string) (bắt buộc)

  ApiInvSerial: Ký hiệu của hóa đơn (string) (bắt buộc)

  Fkey: mã số tra cứu hóa đơn (string) (nên gọi từ api số 3 GetFkey để lấy fkey)

  MaKH: mã số khách hang (string)

  Buyer: Tên người mua (string)

  CusName: Tên khách hàng (string)

  CusEmail: email của khách hàng (string)

  CusAddress: địa chỉ khách hàng (string)

  CusPhone: Số điện thoại khách hàng (string)

  CusTaxCode: Mã số thuế khách hang (string)

  PaymentMethod: Hình thức thanh toán (string) (bắt buộc)

  ArisingDate: Ngày ký hóa đơn (String -> dd/MM/yyyy) (bắt buộc)

  Total: Tồng tiền đơn hang chưa có thuế (double) (bắt buộc)

  VATAmount: Tổng tiền thuế đơn hang (double) (bắt buộc)

  Amount: Tổng tiền đơn hang đã tính thuế (double) (bắt buộc)

  AmountInWords: Số tiền viết bằng chữ (double) (bắt buộc)

 1. Thông tin Products:

  Code: mã sản phẩm (string)

  ProdName: tên  sản phẩm (string)

  ProdUnit: Đơn vị tính (string)

  ProdQuantity: Số lượng (double)

  ProdPrice: Đơn giá sản phẩm (double)

  VATRate: Phần tram thuế (vd: 5, 10) (double)

  VATAmount: Tiền thuế (double)

  Total: Tiền chưa thuế (double)

  Amount: Tiền đã có thuế (double)

Kết quả trả về:

 1. Thành công: {“status”:”OK”, “messages”:null,”data”:[{“Key”:”fkey”, “InvPattern”:null,”InvSerial”:” InvSerial “, “InvNo”:”Số hóa đơn”}]}
 2. Thất bại: {“status”:”Fault”, “messages”:”Nội dung lỗi”, “data”:[]}

ERR:1 -> Đăng nhập không thành công

ERR:2 -> Lỗi không phát hành được hóa đơn

2. Hủy hóa đơn

Action:  “base_url_api/api/v2/invoice/CancelInvoice”.

Method: POST

Params Input: {“ApiUserName”:”username_api”, “ApiPassword”:”password_api”, “ApiInvPattern”:”InvPattern”, “ApiInvSerial”:”InvSerial”, “fkey”:”fkey”}

Mô tả:

ApiUserName: username login api (string) (bắt buộc)

ApiPassword: password login api (string) (bắt buộc)

ApiInvPattern: Mẫu số của hóa đơn (string) (bắt buộc)

ApiInvSerial: Ký hiệu của hóa đơn (string) (bắt buộc)

Fkey: mã số tra cứu hóa đơn (string) (bắt buộc)

Kết quả trả về:

 1. Thành công: {“status”:”OK”, “messages”:null,”data”:[]}
 2. Thất bại: {“status”:”Fault”, “messages”:”Nội dung lỗi”, “data”:[]}

ERR:1 -> Đăng nhập không thành công

ERR:2 -> Lỗi không hủy được hóa đơn

3. Get Fkey

Action:  “base_url_api/api/v2/invoice/GetFkey”.

Method: POST

Params Input: {“ApiInvPattern”:”InvPattern”, “ApiInvSerial”:”InvSerial”}

Mô tả:

ApiInvPattern: Mẫu số của hóa đơn (string) (bắt buộc)

ApiInvSerial: Ký hiệu của hóa đơn (string) (bắt buộc)

Kết quả trả về:

 1. Thành công: {“status”:”OK”, “messages”:”Success”, “fkey”:”aasdkjasldkasl”}
 2. Thất bại: {“status”:”Fault”, “messages”:”Nội dung lỗi”, “fkey”:””}

ERR:1 -> Đăng nhập không thành công

ERR:2 -> Lỗi không tạo được fkey

4. Hàm download file pdf

Action:  “base_url_api/api/v2/invoice/DownloadPdf”.

Method: POST

Params Input: {“inv_template”:”InvPattern”, “inv_serial”:”InvSerial”, “signture_type”:1, “fkey”:”ma_tra_cuu”}

Mô tả:

inv_template: Mẫu số của hóa đơn (string) (bắt buộc)

inv_serial: Ký hiệu của hóa đơn (string) (bắt buộc)

signture_type: (int) Nhận các giá trị (1: ký từ server, 2: ký từ usb) (bắt buộc)

fkey: mã tra cứu hóa đơn (string) (bắt buộc)

Kết quả trả về:

 1. Thành công: {“status”:”OK”, “messages”:”Success”, “link_file”:”http://demo-core.hoadon.online/a.pdf”}
 2. Thất bại: {“status”:”Fault”, “messages”:”Nội dung lỗi”, “data”:[]}

ERR:1 -> Đăng nhập không thành công

ERR:2 -> Lỗi không lấy được dữ liệu

5. Lấy số hóa đơn sắp phát hành

Action:  “base_url_api/api/v2/invoice/GetInvoiceNo”.

Method: POST

Params Input: {“ApiInvPattern”:”InvPattern”, “ApiInvSerial”:”InvSerial”}

Mô tả:

ApiInvPattern: Mẫu số của hóa đơn (string) (bắt buộc)

ApiInvSerial: Ký hiệu của hóa đơn (string) (bắt buộc)

Kết quả trả về:

 1. Thành công: {“status”:”OK”, “messages”:”Success”, “invno”:100}
 2. Thất bại: {“status”:”Fault”, “messages”:”Nội dung lỗi”, “invno”:null}

ERR:1 -> Đăng nhập không thành công

ERR:2 -> Lỗi không lấy được dữ liệu

Để lại bình luận

TRỤ SỞ CHÍNH

Tầng 3 Anna Building, Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Q. 12, TP HCM, Việt Nam

Support: 1900 1830 Phím 5

VĂN PHÒNG KINH DOANH MIỀN NAM

M1-05 Chung cư Carillon - 171A Hoàng Hoa Thám - P.13 - Q. Tân Bình - TP HCM

Kinh Doanh Hồ Chí Minh: (028) 3622 9999

VĂN PHÒNG KINH DOANH MIỀN BẮC

Tầng 8 - Tòa nhà 381 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội

Kinh Doanh Hà Nội: (024) 35 123456

Copyright© Mat Bao Company. All Reserved.

Sử dụng nội dung ở trang này và dịch vụ tại Mắt Bão có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng  Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Công ty cổ phần Mắt Bão - Giấy phép kinh doanh số: 0302712571 cấp ngày 04/09/2002 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép cung cấp dịch vụ Viễn thông số 1683/GP - BTTTT cấp ngày 01 tháng 12 năm 2009

Kinh doanh Hồ Chí Minh: (028) 3622 9999
Hỗ trợ kỹ thuật: 0589.888.898
Kinh doanh: (028) 3622 9999